Strona główna

Stypendia Fundacji „Praca dla Niewidomych”

Fundacja „Praca dla Niewidomych” (FPdN) podejmuje realizację projektu przyznawania i wypłacania stypendiów dla studentów i doktorantów z niepełnosprawnością wzroku na rok akademicki  2017/2018. Stypendia zostaną przyznane w wyniku przeprowadzenia konkursu wniosków złożonych przez zainteresowane osoby, a ich ocena będzie oparta na kryteriach zawartych w załączniku 1 do regulaminu konkursu stypendialnego.

Spośród uczestników konkursu wyłonione zostaną dwie osoby, które otrzymają stypendium w wysokości 1000 (słownie tysiąc) złotych brutto miesięcznie, wypłacane przez okres 10 miesięcy roku akademickiego 2017/2018. Kwoty stypendiów wypłacane beneficjentom pomniejszone będą o zaliczki przekazywane do urzędu skarbowego (zgodnie z ustawą o  podatku dochodowym od osób fizycznych).

W konkursie mogą wziąć udział osoby z całego kraju, które mają niepełnosprawność wzroku, zaliczone zostały do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności, Kształcą się na studiach I, II lub III stopnia oraz dostarczą do Fundacji wymagane dokumenty.

REGULAMIN KONKURSU oraz druki, które należy wypełnić i przesłać do fundacji, znajdują się na stronie internetowej:

www.fpdn.org.pl

Zapraszam do zgłoszenia- warto !!!

XIV edycja Konkursu "Otwarte Drzwi"

PFRON ogłosił XIV edycję Konkursu na najlepsze prace magisterskie i doktorskie, których tematem badawczym jest zjawisko niepełnosprawności w wymiarze: zdrowotnym, zawodowym lub społecznym "OTWARTE DRZWI". Tematyka przyjmowanych do konkursu prac musi zawierać się w obszarach:

  • rehabilitacja społeczna
  • rehabilitacja zawodowa oraz rozwiązania technlogiczne służące osobom niepełnosprawnym
  • rehabilitacja medyczna (dotyczy rozwiązań mających wpływ na lepsze funkcjonowanie osób niepełnosprawnych w życiu społecznym i zawodowym).

Termin składania prac: do dnia 07 sierpnia 2017 roku.

Regulamin konkursu dostępny jest na witrynie internetowej: www.pfron.org.pl/komunikat (komu8nikat z dnia 09 czerwca 2017 r.).

Serdecznie zachęcam do zgłaszania prac.

Pies asystujący - możliwość przekazania nieodpłatnie

Miło mi poinformować, że 

Vectra wspólnie z Fundacją DOGIQ ogłasza możliwość składania aplikacji o otrzymanie psa asystującego przez osoby z niepełnosprawnością. Czworonożny przyjaciel przeszedł już etap szkolenia i czeka na swojego opiekuna lub opiekunkę.  

Pies asystujący zostanie przekazany nieodpłatnie osobie, która zgłosi chęć jego posiadania i pozytywnie przejdzie proces rekrutacji na przyszłą/ego towarzysza bądź towarzyszkę psa. Aby czworonożny przyjaciela trafił do osoby aplikującej, musi mieć ona ukończone 16 lat, posiadać ważne orzeczenie o niepełnosprawności, być aktywna (uczyć się lub pracować zawodowo), a także posiadać odpowiednie warunki finansowe, aby zapewnić środki niezbędne do utrzymania psa (w tym opieka weterynaryjna, pożywienie, akcesoria).

Osoby zainteresowane chęcią otrzymania psa asystującego zachęcamy do kontaktu mailowego lub telefonicznego z Fundacją DOGIQ: kontakt@dogiq.info, tel. 721376635. Formularz zgłoszeniowy można składać w terminie do 30 czerwca 2017 roku. Przesłane zgłoszenia będą weryfikowane przez członkinie Fundacji DOGIQ. 

Więcej szczegółów dot. pracy psa asystującego z osobą z niepełnosprawnością można znaleźć na stronie www.dogiq.org.pl, a także www.vectra.pl/odpowiedzialnosc-spoleczna/projekt-dogiq.

Wyjazdy za granicę dla studentów z niepełnosprawnością

Projekt Zagraniczna mobilność studentów niepełnosprawnych oraz znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej jest realizowany w ramach Programu Wiedza Edukacja Rozwój i wspiera mobilność ponadnarodową studentów.

Środki Europejskiego Funduszu Społecznego pokrywają koszty mobilności młodzieży, a także dodatkowe kwoty związane ze specjalnymi potrzebami wynikającymi z niepełnosprawności oraz dodatkowe stypendium dla studentów znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej.

Dzięki studiom na uczelniach zagranicznych młodzi ludzie mają szanse na podniesienie swoich kompetencji, co w przyszłości przełoży się na większą możliwość znalezienia zatrudnienia po powrocie do kraju i ukończeniu studiów.

Kto może skorzystać?

Ze wsparcia mogą skorzystać studenci z niepełnosprawnością oraz ci znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej tzn. korzystający ze stypendium socjalnego na uczelni w Polsce.

Gdzie szukać informacji?

Projekt realizuje Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji. Opiera się on na założeniach programu Erasmus +. Więcej informacji można znaleźć na stronie: erasmusplus.org.pl/o-programie/

 

Regulamin przyznawania wsparcia w ramach dotacji budżetowej na zadania związane ze stwarzaniem studentom i doktorantom Politechniki Opolskiej, będącym osobami niepełnosprawnymi warunków do pełnego udziału w procesie kształcenia

W dniu 31 marca JM Rektor: prof. dr hab. inż. Marek Tukiendorf podpisał  Zarządzanie nr 14/ 2015 dotyczące Regulaminu przyznawania wsparcia w ramach dotacji budżetowej na zadania związane ze stwarzaniem studentom i doktorantom Politechniki Opolskiej, będącym osobami niepełnosprawnymi warunków do pełnego udziału w procesie kształcenia.

Zarządzenie reguluje zasady udzielania pomocy studentom i doktorantom z niepełnosprawnością na Politechnice Opolskiej oraz reguluje zasady udzielania wsparcia Wydziałom Politechniki Opolskiej na podejmowanie działań mających na celu wyrównywanie szans w dostępie dok edukacji.

Zapraszam do zapozniania się z treścią Zarządzenia nr 14/ 2015  oraz załączników.

 

Do pobrania:

1. Zarządzenie nr 14/ 2015

2. Regulamin dotacji

3. Wniosek o przyznanie wsparcia z wydziału

4. Wniosek o przyznanie wsparcia studentowi/doktorantowi z niepełnosprawnością

 

Zmiany w Regulaminie studiów

W Regulaminie studiów na Politechnice Opolskiej wprowadzono istotne zmiany dotyczące osób z niepełnosprawnościami, które obowiązują od nowego akademickiego 2014/2015:

W paragrafie 8

ust. 3 A otrzymuje brzmienie:

„W przypadku osobny niepełnosprawnej studia realizowane wg IPS mogą trwać dłużej niż studia realizowane według obowiązującego planu studiów. Czas trwania studiów powinien być ustalany indywidualnie biorąc podv uwagę stopień i rodzaj niepełnosprawności studenta.”

W paragrafie 16

ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„Formy zaliczeń kolokwiów, sprawdzianów, egzaminów oraz czas ich trwania należy dostosować do indywidualnych możliwości i potrzeb osób niepełnosprawnych.”

ust.6 otrzymuje brzmienie:

„Zaliczanie zajęć dydaktycznych dokonywane jest na podstawie kontroli wyników nauczania, w formie: prac kontrolnych, sprawdzianów, projektów, referatów oraz innych form sprawdzania wiedzy i umiejętności studentów, a także obecności na zajęciach, z wyjątkiem wykładów. W przypadku studentów będących osobami niepełnosprawnymi formę zaliczania zajęć należy dostosować do ich indywidualnych potrzeb i możliwości.”

ust. 14 otrzymuje brzmienie:

„W przypadku, gdy student posiada zwolnienie lekarskie z odbywania zajęć wychowania fizycznego, uzgadnia on z prowadzącym zajęcia na początku semestru formę zaliczenia przedmiotu. W przypadku studentów będących osobami niepełnosprawnymi formę zaliczania należy dostosować do ich indywidualnych potrzeb i możliwości. ”

w paragrafie 17

ust.9 otrzymuje brzmienie:

„Usprawiedliwienie nieobecności na egzaminie student przedkłada egzaminatorowi najpóźniej q ciągu trzech dni roboczych od daty egzaminu, z tym, że student będący osobą niepełnosprawną przedkłada usprawiedliwienie w ciągu tygodnia od daty egzaminu. Sprawy sporne rozstrzyga dziekan. W uzasadnionych przypadkach dziekan może ustanowić dodatkowy termin egzaminu.”

Usługa asystent osoby z niepełnosprawnością i tłumacz języka migowego na Politechnice Opolskiej

    W dniu 31 marca 2015 r. JM Rektor:  prof. dr hab. inż. Marek Tukiendorf zatwierdził dokumenty prawne związane z utworzeniem dwóch nowych usług dla studentów i doktorantów z niepełnosprawnością na Politechnice Opolskiej.

   Od nowego roku akadmeickiego studenci i doktronaci z niepełnosprawnościąbędą mogli uzyskać pomoc asystenta osoby z niepełnosprawnością i korzystać z usług tłumacza języka migowego podczas zajęć dydaktycznych na Politechnice Opolskiej. 

Szczegółowe informacje (wraz z dokumentami) dotyczące możliwości korzystania z wyżej wymienionych usług są umieszczone w zakładce: Ulgi i uprawnienia.

 

Subcategories