Strona główna

Pełnomocnik Rektora Politechniki Opolskiej w kadencji 2016 - 2010

Dzien dobry,

niezmiernie miło mi poinformować, iż decyzją JM Rektora PO: prof. dr hab. inż. Marka Tumiendorfa zostałam powołana na Pełnomocnika Rektora ds. Osób Niepełnosprawnych w kadencji 2016 - 2020.

W semestrze zimowym 2016/2017 dyżur odbywa się w każdy wtorek w godz. 11.00 - 14.30 w pokoju nr 102 "Łącznik".

dr Małgorzata Wróblewska

 

Regulamin przyznawania wsparcia w ramach dotacji budżetowej na zadania związane ze stwarzaniem studentom i doktorantom Politechniki Opolskiej, będącym osobami niepełnosprawnymi warunków do pełnego udziału w procesie kształcenia

W dniu 31 marca JM Rektor: prof. dr hab. inż. Marek Tukiendorf podpisał  Zarządzanie nr 14/ 2015 dotyczące Regulaminu przyznawania wsparcia w ramach dotacji budżetowej na zadania związane ze stwarzaniem studentom i doktorantom Politechniki Opolskiej, będącym osobami niepełnosprawnymi warunków do pełnego udziału w procesie kształcenia.

Zarządzenie reguluje zasady udzielania pomocy studentom i doktorantom z niepełnosprawnością na Politechnice Opolskiej oraz reguluje zasady udzielania wsparcia Wydziałom Politechniki Opolskiej na podejmowanie działań mających na celu wyrównywanie szans w dostępie dok edukacji.

Zapraszam do zapozniania się z treścią Zarządzenia nr 14/ 2015  oraz załączników.

 

Do pobrania:

1. Zarządzenie nr 14/ 2015

2. Regulamin dotacji

3. Wniosek o przyznanie wsparcia z wydziału

4. Wniosek o przyznanie wsparcia studentowi/doktorantowi z niepełnosprawnością

 

Usługa asystent osoby z niepełnosprawnością i tłumacz języka migowego na Politechnice Opolskiej

    W dniu 31 marca 2015 r. JM Rektor:  prof. dr hab. inż. Marek Tukiendorf zatwierdził dokumenty prawne związane z utworzeniem dwóch nowych usług dla studentów i doktorantów z niepełnosprawnością na Politechnice Opolskiej.

   Od nowego roku akadmeickiego studenci i doktronaci z niepełnosprawnościąbędą mogli uzyskać pomoc asystenta osoby z niepełnosprawnością i korzystać z usług tłumacza języka migowego podczas zajęć dydaktycznych na Politechnice Opolskiej. 

Szczegółowe informacje (wraz z dokumentami) dotyczące możliwości korzystania z wyżej wymienionych usług są umieszczone w zakładce: Ulgi i uprawnienia.

 

Zmiany w Regulaminie studiów

W Regulaminie studiów na Politechnice Opolskiej wprowadzono istotne zmiany dotyczące osób z niepełnosprawnościami, które obowiązują od nowego akademickiego 2014/2015:

W paragrafie 8

ust. 3 A otrzymuje brzmienie:

„W przypadku osobny niepełnosprawnej studia realizowane wg IPS mogą trwać dłużej niż studia realizowane według obowiązującego planu studiów. Czas trwania studiów powinien być ustalany indywidualnie biorąc podv uwagę stopień i rodzaj niepełnosprawności studenta.”

W paragrafie 16

ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„Formy zaliczeń kolokwiów, sprawdzianów, egzaminów oraz czas ich trwania należy dostosować do indywidualnych możliwości i potrzeb osób niepełnosprawnych.”

ust.6 otrzymuje brzmienie:

„Zaliczanie zajęć dydaktycznych dokonywane jest na podstawie kontroli wyników nauczania, w formie: prac kontrolnych, sprawdzianów, projektów, referatów oraz innych form sprawdzania wiedzy i umiejętności studentów, a także obecności na zajęciach, z wyjątkiem wykładów. W przypadku studentów będących osobami niepełnosprawnymi formę zaliczania zajęć należy dostosować do ich indywidualnych potrzeb i możliwości.”

ust. 14 otrzymuje brzmienie:

„W przypadku, gdy student posiada zwolnienie lekarskie z odbywania zajęć wychowania fizycznego, uzgadnia on z prowadzącym zajęcia na początku semestru formę zaliczenia przedmiotu. W przypadku studentów będących osobami niepełnosprawnymi formę zaliczania należy dostosować do ich indywidualnych potrzeb i możliwości. ”

w paragrafie 17

ust.9 otrzymuje brzmienie:

„Usprawiedliwienie nieobecności na egzaminie student przedkłada egzaminatorowi najpóźniej q ciągu trzech dni roboczych od daty egzaminu, z tym, że student będący osobą niepełnosprawną przedkłada usprawiedliwienie w ciągu tygodnia od daty egzaminu. Sprawy sporne rozstrzyga dziekan. W uzasadnionych przypadkach dziekan może ustanowić dodatkowy termin egzaminu.”

Wyjazdy za granicę dla studentów z niepełnosprawnością

Projekt Zagraniczna mobilność studentów niepełnosprawnych oraz znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej jest realizowany w ramach Programu Wiedza Edukacja Rozwój i wspiera mobilność ponadnarodową studentów.

Środki Europejskiego Funduszu Społecznego pokrywają koszty mobilności młodzieży, a także dodatkowe kwoty związane ze specjalnymi potrzebami wynikającymi z niepełnosprawności oraz dodatkowe stypendium dla studentów znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej.

Dzięki studiom na uczelniach zagranicznych młodzi ludzie mają szanse na podniesienie swoich kompetencji, co w przyszłości przełoży się na większą możliwość znalezienia zatrudnienia po powrocie do kraju i ukończeniu studiów.

Kto może skorzystać?

Ze wsparcia mogą skorzystać studenci z niepełnosprawnością oraz ci znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej tzn. korzystający ze stypendium socjalnego na uczelni w Polsce.

Gdzie szukać informacji?

Projekt realizuje Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji. Opiera się on na założeniach programu Erasmus +. Więcej informacji można znaleźć na stronie: erasmusplus.org.pl/o-programie/

 

Subcategories