Strona główna

W Regulaminie studiów na Politechnice Opolskiej wprowadzono istotne zmiany dotyczące osób z niepełnosprawnościami, które obowiązują od nowego akademickiego 2014/2015:

W paragrafie 8

ust. 3 A otrzymuje brzmienie:

„W przypadku osobny niepełnosprawnej studia realizowane wg IPS mogą trwać dłużej niż studia realizowane według obowiązującego planu studiów. Czas trwania studiów powinien być ustalany indywidualnie biorąc podv uwagę stopień i rodzaj niepełnosprawności studenta.”

W paragrafie 16

ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„Formy zaliczeń kolokwiów, sprawdzianów, egzaminów oraz czas ich trwania należy dostosować do indywidualnych możliwości i potrzeb osób niepełnosprawnych.”

ust.6 otrzymuje brzmienie:

„Zaliczanie zajęć dydaktycznych dokonywane jest na podstawie kontroli wyników nauczania, w formie: prac kontrolnych, sprawdzianów, projektów, referatów oraz innych form sprawdzania wiedzy i umiejętności studentów, a także obecności na zajęciach, z wyjątkiem wykładów. W przypadku studentów będących osobami niepełnosprawnymi formę zaliczania zajęć należy dostosować do ich indywidualnych potrzeb i możliwości.”

ust. 14 otrzymuje brzmienie:

„W przypadku, gdy student posiada zwolnienie lekarskie z odbywania zajęć wychowania fizycznego, uzgadnia on z prowadzącym zajęcia na początku semestru formę zaliczenia przedmiotu. W przypadku studentów będących osobami niepełnosprawnymi formę zaliczania należy dostosować do ich indywidualnych potrzeb i możliwości. ”

w paragrafie 17

ust.9 otrzymuje brzmienie:

„Usprawiedliwienie nieobecności na egzaminie student przedkłada egzaminatorowi najpóźniej q ciągu trzech dni roboczych od daty egzaminu, z tym, że student będący osobą niepełnosprawną przedkłada usprawiedliwienie w ciągu tygodnia od daty egzaminu. Sprawy sporne rozstrzyga dziekan. W uzasadnionych przypadkach dziekan może ustanowić dodatkowy termin egzaminu.”