Strona główna

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych dąży do tworzenia warunków ułatwiających Osobom Niepełnosprawnym pełne uczestnictwo w życiu zawodowym i społecznym poprzez dynamiczne reagowanie na pojawiające się potrzeby społeczne.

 Sposobem na zmniejszenie barier w dostępie do wsparcia integracji zawodowej i społecznej oraz usprawnienie realizacji zadań na rzecz osób niepełnosprawnych jest wdrażanie rozwiązań informatycznych, które będą ułatwiać Osobom Niepełnosprawnym i podmiotom działającym na ich rzecz proces aplikowania o środki PFRON.

 Ze względu na brak dedykowanego oprogramowania umożliwiającego obsługę zadań finansowanych ze środków PFRON oraz konieczność wprowadzenia zmiany    w obszarze wymaganych formalności, jak i kontaktów PFRON z klientami, Fundusz stworzył nowoczesne narzędzie informatyczne, które wspiera realizację zadań wynikających z Ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

 Informacje o Systemie SOW pod adresem www.sow.pfron.org.pl

                                                                           www.portal-sow.pfron.org.pl

oraz infolinia 0 800 889 777 (połączenie bezpłatne).