CZCIONKA:
KONTRAST:

Biuro Wsparcia Osób z Niepełnosprawnościami

Samobójstwa stanowią jedną z najczęstszych przyczyn śmierci wśród osób uczących się.
Myśli samobójcze mogą być i często są związane z doświadczeniem kryzysu zdrowia psychicznego
( depresją, mieszanymi zaburzeniami lękowo - depresyjnymi, nadużywaniem substancji psychoaktywnych, chorobą afektywną dwubiegunową ). Osoby zagrożone samobójstwem w 80% przypadków sygnalizują otoczeniu swoje plany.

Postępowanie wobec osób z niepełnosprawnościami w przypadku zagrożenia zdrowia lub życia:

  • pracownik, po otrzymaniu informacji o próbie samobójczej osoby, stara się natychmiast  ją odnaleźć
  • po jej odnalezieniu ustala i potwierdza rodzaj zdarzenia, pozostając z nią aż do pojawienia się innych osób lub pogotowia ratunkowego lub policji
  • usuwa przedmioty umożliwiające ponowienie próby
  • stara się dyskretnie przeprowadzić osobę w bezpieczne, ustronne miejsce
  • jeśli zachodzi taka potrzeba, to udziela pierwszej pomocy przedmedycznej
  • jeśli zachodzi taka potrzeba, to wzywa pogotowie ratunkowe lub policję
  • kiedy pojawi się taka możliwość, powiadamia lub zleca powiadomienie o zdarzeniu kierowniczkę / kierownika jednostki
  • kierowniczka/ kierownik niezwłocznie powiadamia rodziców / opiekunów lub inne upoważnione do kontaktu osoby
  • osoba powinna zostać objęta indywidualną opieką psychologiczną i psychiatryczną, która jest dostępna w Centrum Wsparcia Psychologicznego PO bądź w innej placówce opieki zdrowotnej.