Strona główna

Ulgi i uprawnienia

Regulamin przyznawania wsparcia studentom i doktorantom z niepełnosprawnością z dotacji budżetowej

Załącznik do zarządzenia nr 14/2015 Rektora PO

 

R E G U L A M I N

przyznawania wsparcia w ramach dotacji budżetowej na zadania związane  ze stwarzaniem studentom i doktorantom Politechniki Opolskiej, będącym osobami niepełnosprawnymi warunków do pełnego udziału w procesie kształcenia

 

 

§ 1.

Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia oznaczają:

 1. Uczelnia – Politechnikę Opolską;
 2. dotacja – dotację udzielaną z budżetu państwa na podstawie art. 94 ust. 1 pkt 11z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2012 r. poz. 572, z późn. zm.) na zadania związane ze stwarzaniem studentom i doktorantom, będącym osobami niepełnosprawnymi warunków do pełnego udziału w procesie kształcenia;
 3. Prorektor – Prorektora ds. dydaktyki;
 4. Pełnomocnik – pełnomocnika rektora ds. osób niepełnosprawnych;
 5. student niepełnosprawny – osobę posiadającą status studenta Uczelni z aktualnym orzeczeniem o niepełnosprawności wydanym przez Powiatowy Zespół ds.o Niepełnosprawności lub dokumentem równoważnym, przez który należy rozumieć aktualne orzeczenie związane ze świadczeniem rentowym wydanym przez: Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) lub komisję lekarską Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (KRUS) bądź komisje lekarskie podległe MON lub MSW;
 6. doktorant niepełnosprawny – uczestnika studiów doktoranckich prowadzonych przez Uczelnię posiadającego aktualne orzeczenie o niepełnosprawności lub dokument równoważny;
 7. asystent studenta/doktoranta – pełnosprawnego studenta/doktoranta Politechniki Opolskiej lub w szczególnych sytuacjach osobę spokrewnioną ze studentem/doktorantem niepełnosprawnym pomagającą studentowi/doktorantowi niepełnosprawnemu w trakcie zajęć na Uczelni oraz obozów w zakresie niezbędnym do uczestnictwa studenta/doktoranta niepełnosprawnego w procesie kształcenia.

 

§ 2.

 1. Wsparcie, o którym mowa w niniejszym Regulaminie, może zostać udzielone studentomdoktorantom Uczelni będącym osobami niepełnosprawnymi, posiadającym aktualne orzeczenie właściwego organu potwierdzające stopień niepełnosprawności lub dokument równoważny, którzy złożyli do Pełnomocnika wniosek o przyznanie wsparcia, którego druk stanowi załącznik nr 4 do Regulaminu.
 2. Wsparcie, o którym mowa w ust. 1, udzielane jest wyłącznie w formie niepieniężnej,postaci świadczenia określonych usług na rzecz studentów i doktorantów niepełnosprawnych. W przypadku zamawiania usług i dostaw obowiązują procedury dotyczące udzielania zamówień publicznych stosowane w Uczelni.
 3. Wysokość środków finansowych przeznaczonych na daną formę wsparcia uzależniona jest od wielkości dotacji przekazanej Uczelni na zadania związane ze stwarzaniem studentomdoktorantom będącym osobami niepełnosprawnymi, warunków do pełnego udziału              w procesie kształcenia.
 4. Środki, o których mowa w ust. 3, można przeznaczyć na:
  1. dostosowanie metod przekazywania wiedzy podczas zajęć dydaktycznych do możliwości i potrzeb studentów oraz doktorantów niepełnosprawnych,  a w szczególności na przygotowanie materiałówformie dla nich dostępnej;
  2. poradnictwo dotyczące wyboru ścieżki edukacyjnej i zawodowej zgodnejpreferencjami i ograniczeniami wynikającymi z niepełnosprawności studentów i doktorantów;
  3. organizację zajęć z wychowania fizycznego oraz dodatkowych zajęć sportowych dostosowanych do potrzeb studentów i doktorantów niepełnosprawnych;
  4. dostosowanie formy przeprowadzania egzaminów wstępnych i okresowych oraz form zaliczania przedmiotu podczas zajęć dydaktycznych do potrzeb studentói doktorantów niepełnosprawnych;
  5. organizowanie dodatkowych, uzupełniających lub wyrównawczych zajęć dydaktycznych dostosowanych do potrzeb studentów i doktorantów niepełnosprawnych oraz pokrywanie wynagrodzenia nauczycieli akademickich prowadzących te zajęcia;
  6. organizowanie zajęć dodatkowych, innych niż te o których mowa w pkt 34, dostosowanych do potrzeb studentów i doktorantów niepełnosprawnych, a w szczególności zajęć o charakterze kulturalnym i ogólnorozwojowym;
  7. zakup książek do Biblioteki Głównej Politechniki Opolskiej i bibliotek wydziałowych Uczelni w wersji uwzględniającej potrzeby osób niepeł(np. w wersji elektronicznej, mówionej, brajlowskiej) oraz zakup specjalistycznych programów komputerowych ułatwiających lub umożliwiających naukę, według zapotrzebowania zgłaszanego przez studentów i doktorantów niepełnosprawnych;
  8. zakup książek poruszających problematykę niepełnosprawności do Biblioteki Głównej i bibliotek wydziałowych Uczelni;
  9. zakup sprzętu ułatwiającego studentom i doktorantom niepełnosprawnym proces kształcenia; sprzęt może być wykorzystany wyłącznie na terenie Uczelni, w wyznaczonych do tego ogólnodostępnych miejscach, podczas zajęć dydaktycznych lub w celu przygotowania się do zajęć dydaktycznych, zaliczeń i egzaminów; w szczególnych przypadkach sprzęt, może być wypożyczany studentom/doktorantom niepełnosprawnym do indywidualnej realizacji procesu kształcenia; wypożyczanie sprzętu znajdującego się na stanie Wypożyczalni Specjalistycznego Sprzętu prowadzonej przez Pełnomocnika następuje na podstawie podpisanego rewersu;
  10. organizację szkoleń i warsztatów dla studentów/doktorantów niepełnosprawnych dotyczących poprawy ich umiejętności psychospołecznych i aktywizacji zawodowej, w tym wspierających przedsiębiorczość i zwiększających zdolności do samozatrudnienia, spotkańpracodawcami itp.;
  11. zapewnienie uczestnictwa pracowników, studentów i doktorantów działających na rzecz studentów i doktorantów niepełnosprawnychkonferencjach i spotkaniach związanych z problematyką osób niepełnosprawnych w celu podniesienia jakości działań podejmowanych na rzecz studentów i doktorantów niepełnosprawnych Uczelni;
  12. likwidowanie barier architektonicznych w Uczelni;
  13. organizację wyjazdowych form kształcenia dla studentów i doktorantów niepełnosprawnych;
  14. pokrywanie kosztów zakupu materiałów biurowych na potrzeby obsługi studentói doktorantów niepełnosprawnych oraz promocji Politechniki Opolskiej jako uczelni przyjaznej osobom niepełnosprawnym poprzez wydawanie ulotek, broszur, informatorów itp.;
  15. wynagrodzenie tłumaczy języka migowego oraz asystentów osób niepełnosprawnych wspomagających studentów i doktorantów niepełnosprawnych;
  16. pokrywanie kosztów innych działań mających na celu stwarzanie studentomdoktorantom niepełnosprawnym warunków do pełnego udziału w procesie kształcenia.

§ 3.

Wydziały Uczelni kształcące studentów i doktorantów niepełnosprawnych oraz Studium Języków Obcych i Biblioteka Główna mogą zgłaszać do Prorektora ds. dydaktyki zapotrzebowanie na środki finansowe z dotacji na finansowanie lub dofinansowanie zadań związanych z działaniami podejmowanymi na rzecz stwarzania studentom i doktorantom będącym osobami niepełnosprawnymi warunków do pełnego udziału w procesie kształcenia i w badaniach naukowych (załącznik nr 3). Wniosek o przyznanie środków finansowych z dotacji na kolejny rok budżetowy należy złożyć do dnia 30 marca. Decyzje o wysokości przyznanych środków uzależnione są od terminu otrzymania oraz wysokości dotacji z ministerstwa właściwego ds. szkolnictwa wyższego na dany rok kalendarzowy.

 

§ 4.

1. Pełnomocnik rektora ds. osób niepełnosprawnych przedkłada Prorektorowi ds. dydaktyki propozycję podziału środków w ramach dotacji na zadania związane ze stwarzaniem studentom i doktorantom będącym osobami niepełnosprawnymi warunków do pełnego udziału w procesie kształcenia:

 1. do prowizorium budżetowego w terminie do 15 listopada na kolejny rok,z podziałem określonym w § 2 ust. 4;
 2. w ciągu siedmiu dni od daty otrzymania decyzji dotacyjnej.
 3. Prorektor ds. dydaktyki, po zasięgnięciu opinii Kwestora, zatwierdza propozycję podziału środków z dotacji na zadania związane ze stwarzaniem studentom i doktorantom będącym osobami niepełnosprawnymi warunków do pełnego udziału w procesie kształcenia na dany rok budżetowy.

 

§ 5.

Pełnomocnik rektora ds. osób niepełnosprawnych ponosi odpowiedzialność za koordynację prac związanych z realizacją niniejszego Regulaminu, w szczególności za przygotowywanie propozycji podziału środków zgodnie z § 2 ust. 4 oraz nieprzekraczanie zatwierdzonych limitów w danym roku budżetowym.

 

§ 6.

 1. Szczegółowe zasady przydzielania asystenta osoby niepełnosprawneji doktorantom Politechniki Opolskiej określa załącznik nr 1.
 2. Szczegółowe zasady przyznawania usługi tłumacza języka migowego dla studentói doktorantów Politechniki Opolskiej określa załącznik nr 2.

§ 7.

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie wszelkie decyzje podejmuje Prorektor ds. dydaktyki.

 

Załączniki do pobrania znajdują się w następujących dokumentach:

1. Regulamin dotacji - zakładka: Aktualności 

2. Usługa asystenta osoby z niepełnosprawnością - zakładka: Ulgi i uprawnienia

3. Usługa tłumacza języka migowego - zakładka: Ulgi i uprawnienia.

 

Zapraszam do korzystania !

 

Zasady przyznawania usługi asystent osoby z niepełnosprawnością

Załącznik nr 1 do Regulaminu

 

Zasady przydzielania asystenta osoby niepełnosprawnej studentom i doktorantom Politechniki Opolskiej

 

§ 1. Zakres pomocy udzielanej przez asystenta osoby niepełnosprawnej

 1. Głównym celem przydzielenia asystenta osoby niepełnosprawnej jest ułatwienie niezależnego, samodzielnego i aktywnego funkcjonowania studentów i doktorantów niepełnosprawnych w życiu akademickim Politechniki Opolskiej, zwanej dalej „Uczelnią”. Asystent osoby niepełnosprawnej wypełniając swoje obowiązki powinien umożliwić efektywne funkcjonowanie studenta/doktoranta niepełnosprawnego poprzez wykonanie lub pomoc w wykonaniu takich czynności, jakie ta osoba wykonałaby będąc osobą sprawną.
 2. Przez usługi asystenckie rozumie się świadczenie pomocy przez asystenta studenta/doktoranta niepełnosprawnego w wykonywaniu czynności, których student lub doktorant niepełnosprawny nie jest w stanie wykonywać samodzielnie, a które są niezbędne dla funkcjonowania w środowisku akademickim. Asystenci pełnią funkcje kompensacyjne w zależności od stopnia i rodzaju niepełnosprawności indywidualnej studenta lub doktoranta.
 3. Zakres usług asystenta osoby niepełnosprawnej obejmuje wsparcie:
  1. w wykonywaniu podstawowych czynności dnia codziennego na terenie Uczelni, np. przesiadanie się z krzesła lub fotela na wózek inwalidzki,w spożywaniu posiłków, z wyjątkiem pomocy w czynnościach fizjologicznych (usługi w zakresie czynności samoobsługowych i fizjologicznych może świadczyć na rzecz studenta niepełnosprawnego jedynie osoba, która posiada wykształcenie asystenta osoby niepełnosprawnej (klasyfikacja zawodowa z kodem 346 101) lub jest spokrewniona ze studentem/doktorantem niepełnosprawnym wnioskującym          o usługę);
  2. w dotarciu na Uczelnię z miejsca zamieszkania i z powrotem;
  3. podczas zajęć na Uczelni;
  4. w dotarciu do biblioteki oraz kserowaniu materiałów dydaktycznych;
  5. w uczestniczeniu w szkoleniach organizowanych przez Uczelnię;
  6. w innych sytuacjach zgłoszonych przez studenta/doktoranta niepełu pełnomocnika ds. osób niepełnosprawnych, które wynikają z indywidualnych potrzeb, np. przepisywanie notatek z wersji papierowej na elektroniczną,                a w przypadku osób z dysfunkcją słuchu opracowywanie notatek na podstawie plików dźwiękowych;
  7. polegające na pracy indywidualnej asystenta osoby niepełnosprawnej ze studentem/doktorantem niepełnosprawnym, która nie może przekroczyć 1/3 godzin określonych w umowie, o której mowa w § 4 niniejszych zasad; do pracy indywidualnej zalicza się m.in. wizyty w bibliotece, Centrum Obsługi Studenta, sekretariacie wydziału, przygotowanie do zajęć. Osoby z dysfunkcją wzroku lub/i słuchu na pracę indywidualną mogą wykorzystać nie więcej niż połowę godzin określonych w umowie;
  8. w przygotowaniu do zajęć doktoranta niepełnosprawnego i pomoc podczas prowadzenia zajęć;
  9. podczas konferencji oraz badań naukowych prowadzonych przez doktoranta niepełnosprawnego.

§ 2. Wymagania wobec kandydatów na asystenta osoby niepełnosprawnej

 1. Od kandydata naasystenta osoby niepełnosprawnej wymaga się stworzenia odpowiednich relacji (zaufania, szacunku, zrozumienia itp.) pomiędzya studentem/doktorantem niepełnosprawnym.
 2. Asystent osoby niepełnosprawnej musi być studentem/doktorantem Politechniki Opolskiej. W przypadku osób spokrewnionych ze studentem/doktorantem niepełnosprawnym spełnienie tego wymogu nie jest konieczne, z zastrzeżeniem że muszą być osobami pełnoletnimi.
 3. Wykonując swoje obowiązki asystent osoby niepełnosprawnej zobowiązany jest do zachowaniapoufności wszelkich spraw osobistych studenta/doktoranta niepełnosprawnego oraz do poszanowania jego prywatności.
 4. Asystent studenta/doktoranta musi być dyspozycyjny i gwarantować swoją obecność przy studencie/doktorancie niepełnosprawnym w wyznaczonych godzinach.
 5. Asystent osoby niepełnosprawnej powinien również charakteryzować się:
  1. sprawnością fizyczną;
  2. komunikatywnością;
  3. empatią, zrozumieniem, szacunkiem dla studenta/doktoranta niepełnosprawnego oraz chęcią niesienia pomocy zgodnie z potrzebami studenta/doktoranta niepełnosprawnego;
  4. wytrwałością, odpornością na frustracje, niepowodzenia, solidnością                            i konsekwencją w działaniu;
  5. opanowaniem;
  6. samodzielnością w myśleniu i działaniu.

§ 3. Zasady przydzielania asystenta osoby niepełnosprawnej studentom/ doktorantom niepełnosprawnym

 1. Do korzystania z usług asystenta osoby niepełnosprawnej uprawnieni są studenci/ doktoranci, którzy posiadają orzeczenie właściwego organu o niepełnosprawności lub dokument równoważny.
 2. Podstawą ubiegania się o prawo do korzystania z usług asystenta osoby niepełnosprawnej jest złożenie wniosku do pełnomocnika rektora ds. osób niepełnosprawnych, według wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do Regulaminu. Wniosek dostępny jest na stronie internetowej www.niepelnosprawni.po.opole.pl.
 3. Wnioski składa się dwa razy w roku akademickim na początku każdegow następujących terminach:
  1. do dnia 15 października;
  2. do dnia 15 marca.
  3. Student/doktorant, który nie złożył wniosku o przyznanie usługi asystenta w terminie określonym w ust. 3, może wystąpić z takim wnioskiem także w trakcie semestru. Jeżeli prawidłowo wypełniony wniosek z wymaganymi dokumentami wpłynął do 10. danego miesiąca, usługę asystenta przyznaje się od miesiąca, w którym wpłynął wniosek. Jeżeli wniosek wpłynął po 10. dniu danego miesiąca, usługę asystenta przyznaje się od następnego miesiąca. Warunkiem przyznania usługi asystenta jest posiadanie wolnych środków na ten cel.
  4. We wniosku student/doktorant określa zakres usług asystenta ze wskazaniem dnia tygodnia oraz miejsca, w którym będzie potrzebował pomocy, a także wpisuje oczekiwaną liczbę godzin pomocy. Zaleca się, aby student/doktorant niepełnosprawny we wniosku zaproponował osobę, która będzie pełniła obowiązki jego asystenta. Zawarcie umowy z ww. osobą stwarza większe prawdopodobieństwo ich wzajemnego dopasowania, płynnej współpracy i wysokiej efektywności udzielanej pomocy.
  5. Do wniosku należy dołączyć następujące dokumenty:
   1. potwierdzenie faktu i stopnia niepełnosprawności (orzeczenie właściwego organu);
   2. zaświadczenie lekarskie o aktualnym stanie zdrowia;
   3. plan zajęć/dnia wraz z zaznaczeniem, które z zajęć/czynności dnia miałaby obejmować usługa.

Jeśli do dnia, w którym rozpoczyna się semestr nie będzie ogłoszony plan zajęć, należy go dostarczyć w terminie późniejszym wraz z kartami ewidencji godzin pracy, na podstawie których będzie wystawiany pierwszy rachunek przez asystenta.

 1. Pełnomocnik rektora ds. osób niepełnosprawnych opiniujezłożone wnioskiprzeprowadza kwalifikację osób niepełnosprawnych, które wymagają opieki asystenta osób niepełnosprawnych.
 2. W przypadku, gdy student/doktorant niepełnosprawny nie wskazał we wniosku osoby, pełnomocnik rektora ds. osób niepełnosprawnych podejmuje działania mające na celu znalezienie osoby odpowiedniej do tej funkcji, spośród kandydatów, którzy się zgłosili do pełnienia tej funkcji. Studenci/doktoranci chętni do wykonywania usługi asystenta osoby niepełnosprawnej mogą zgłosić swoją kandydaturę do pełnomocnika rektora ds. osób niepełnosprawnych wypełniając zgłoszenie, które stanowi załącznik nr 5 do Regulaminu.
 3. Na podstawie wniosku i zapotrzebowania złożonego przez studenta/doktoranta niepełnosprawnego, pełnomocnik rektora ds. osób niepełnosprawnych określa ilość godzin pracy asystenta osoby niepełnosprawnej oraz zakres jego obowiązków, niezbędny do zagwarantowania studentowi/doktorantowi niepełnosprawnemu uczestnictwa w aktywnościach akademickich wynikających z programu jego studiów oraz potwierdza zabezpieczenie środków finansowych na ten cel w przygotowanym podziale środków na dany rok budżetowy.
 4. Projekt listy studentów/doktorantów, uprawnionych do korzystania z usług asystenta osoby niepełnosprawnej, pełnomocnik rektora ds. osób niepełnosprawnych przedkłada Prorektorowi ds. dydaktyki do zatwierdzenia.
 5. Ostateczną decyzję o przyznaniu uprawnienia do korzystania z usług asystenta osoby niepełnosprawnej podejmuje Prorektor ds. dydaktyki w ramach puli przeznaczonych na ten cel środków finansowych w danym roku budżetowym z otrzymanej przez Uczelnię dotacji z budżetu państwa na zadania związane ze stwarzaniemi doktorantom będącym osobami niepełnosprawnymi warunków do pełnego udziału                 w procesie kształcenia.
 6. Pełnomocnik rektora ds. osób niepełnosprawnych przekazuje studentom/doktorantom informację o przyznaniu im uprawnienia do korzystania z usługi asystenta.
 7. Student/doktorant, który nie uzyskał uprawnienia do korzystania z usługi asystenta ma prawo do złożenia do Prorektora ds. dydaktyki wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy w terminie 14 dni od dnia otrzymania informacji o odmowie jego przyznania. Rozstrzygnięcie Prorektora ds. dydaktyki w tej sprawie jest ostateczne.

 

§ 4. Organizacja usług asystenta osoby niepełnosprawnej

 1. Asystent osoby niepełnosprawnej zatrudniany jest na podstawie umowy zlecenia, której wzór stanowi załącznik nr 7 do Regulaminu, a jego pracę nadzoruje pełnomocnik rektora ds. osób niepełnosprawnych. Asystent składa oświadczenie, którego wzór stanowi załącznik nr 8 do Regulaminu.
 2. Umowa z asystentem osoby niepełnosprawnej zawierana jest na okres do końca semestru, w którym został złożony wniosek. Jeżeli student/doktorant niepełnosprawny będzie chciał skorzystać z pomocy asystenta osoby niepełnosprawnej w kolejnym semestrze, jest zobowiązany do złożenia nowego wniosku, zgodnie z § 3 ust. 3-6.
 3. Umowa określa ilość godzin i zakres świadczonych usług oraz stawkę godzinową za wykonywanie tych usług. Zakres usług oraz ilość godzin pracy uzależnione są od potrzeb określonych przez studenta/doktoranta niepełnosprawnego we wniosku i są każdorazowo ustalane przez pełnomocnika rektora ds. osób niepełnosprawnych.Stawka godzinowa za wykonywanie usług asystenta na dany rok akademicki ustalana jest przez Prorektora ds. dydaktyki w oparciu o rozporządzenie Rady Ministrów sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę, przy zastosowaniu wzoru:

kwota minimalnego wynagrodzenia za pracę

 • określona w ww. rozporządzeniu

na dany rok                                                           : 168 godz. = stawka godzinowa.

Warunkiem wydania decyzji o przyznaniu uprawnienia oraz podpisania umowy                z asystentem jest przedłożenie przez pełnomocnika rektora ds. osób niepełnosprawnych do Prorektora ds. dydaktyki podziału i rozliczenia puli środków na ten cel. Pula środków na asystentów i tłumaczy języka migowego w danym roku              w ramach dotacji na zadania związane ze stwarzaniem studentom i doktorantom będącym osobami niepełnosprawnymi warunków do pełnego udziału w procesie kształcenia nie może przekroczyć 15 %.

 1. Za wykonanie zlecenia asystent osoby niepełnosprawnej otrzymaw zależności od ilości godzin pracy na rzecz studenta/doktoranta niepełnosprawnego, dla którego będzie świadczona usługa.
  1. Student/doktorant z niepełnosprawnością korzystający z pomocy prowadzi ewidencję godzin usług i zadań realizowanych dla niego przez asystenta osoby niepełnosprawnej na karcie ewidencji według wzoru określonego w załączniku nr 6 do Regulaminu.
  2. Obecność studenta/doktoranta wraz z asystentem osoby niepełnosprawnej na zajęciach musi być potwierdzona w karcie ewidencji godzin pracy przez nauczyciela akademickiego prowadzącego zajęcia, a w bibliotece - przez pracownikaW pozostałych przypadkach zrealizowanie zadania student/doktorant niepełnosprawny potwierdza osobiście własnoręcznym podpisem.
  3. Liczba godzin pracy asystenta osoby niepełnosprawnej nie może przekroczyć całkowitej liczby godzin określonych w umowie zawartej z asystentem.
  4. Kartę ewidencji godzin pracy asystenta osoby niepełnosprawnej student/doktorant niepełnosprawny przekazuje do pełnomocnika rektora ds. osób niepełnosprawnych do 5. każdego miesiąca, celem jej sprawdzenia i zatwierdzenia.
  5. Podstawą do zapłaty wynagrodzenia jest rachunek, wystawiony przez asystenta osoby niepełnosprawnej na podstawie karty ewidencji godzin pracy zatwierdzonej przez pełnomocnika rektora ds. osób niepełnosprawnych.
  6. Rachunek musi być podpisany przez pełnomocnika rektora ds. osób niepełnosprawnych oraz zatwierdzony przez Prorektora ds. dydaktyki.
  7. Wypłata wynagrodzenia dla asystenta osoby niepełnosprawnej następujez zasadami obowiązującymi w Politechnice Opolskiej.
  8. Pełnomocnik rektora ds. osób niepełnosprawnych ponosi odpowiedzialność za koordynację działań, o których mowa w niniejszym paragrafie.

Pliki do pobrania:

Zasady przyznawania tłumacza języka migowego

Załącznik nr 2 do Regulaminu

 

Zasady przyznawania usługi tłumacza języka migowego dla
studentów i doktorantów Politechniki Opolskiej

 

§ 1. Usługa tłumacza języka migowego dla studentów i doktorantów

 1. Głównym celem usług tłumacza języka migowego, zwanego dalej również „TJM”, jest ułatwienie niezależnego, samodzielnego i aktywnego funkcjonowania studentów niepełnosprawnych i doktorantów niepełnosprawnych w życiu akademickim Politechniki Opolskiej. Tłumacz języka migowegowypełniając swoje obowiązki powinien umożliwić efektywne funkcjonowanie studenta/doktoranta niepełnosprawnego poprzez wykonanie lub pomoc w wykonaniu takich czynności, jakie ta osoba wykonałaby będąc osobą sprawną. Usługa tłumacza języka migowego dotyczy przede wszystkim studentów/doktorantów niepełnosprawnych, którzy nie opanowali umiejętności porozumiewania się za pomocą mowy.
 2. Głównym zadaniem tłumacza języka migowego jest dokonywaniei wiernego przekładu mowy dźwiękowej na język migowy oraz języka migowego na mowę dźwiękową. Tłumacz języka migowego stosuje zunifikowane znaki opisane
  w oficjalnych słownikach tego języka, wykorzystując przy tym nienaganną artykulację, mimikę twarzy, język ciała i gesty. Praca tłumacza języka migowego polega zatem na przekładzie tekstu mówionego na tekst migany i odwrotnie, a także na wyjaśnianiu i uzupełnianiu tłumaczonych treści. Aby tłumaczenie było skuteczne, musi być dostosowane do możliwości percepcyjnych osoby niesłyszącej.
 3. Zakres usług tłumacza języka migowego obejmuje:
  1. tłumaczenie na język migowy treści przekazywanych podczas wykładów, ćwiczeń, seminariów oraz innego typu zajęć przewidzianych programem studiów;
  2. tłumaczenie treści przekazywanych podczas konsultacji studenta/doktoranta niepełnosprawnego z pracownikami dydaktycznymi, podczas egzaminói zaliczeń;
  3. pracę indywidualną ze studentem/doktorantem niepełnosprawnym, która polega na: wykonywaniu tłumaczeń podczas wizyt w Centrum Obsługi Studenta, bibliotece itp., przygotowywaniu do zajęć, tłumaczeniu podczasw konferencjach, szkoleniach itp. Praca indywidualna TJM ze studentem/doktorantem niepełnosprawnym nie może przekroczyć ½ godzin określonych w umowie, o której mowa w § 4.

 

§ 2. Wymagania wobec kandydata na tłumacza języka migowego

 

 1. Od kandydata do pracy w charakterze TJM wymaga się stworzenia odpowiednich relacji (zaufania, szacunku, zrozumienia itp.) pomiędzy nim a studentem/doktorantem niepełnosprawnym.
 2. TJM nie musi być studentem/doktorantem Politechniki Opolskiej, ale musi być osobą pełnoletnią. Warunkiem podjęcia pracy jako TJM jest posiadanie odpowiednich kwalifikacji potwierdzonych jednym z poniższych dokumentów:
  1. certyfikat kompetencji tłumacza języka migowego, który jest dokumentem potwierdzającym znajomość języka migowego oraz umiejętność porozumiewania się z osobami głuchoniemymi na poziomie podstawowym;
  2. certyfikat kompetencji tłumacza biegłego w zakresie języka migowego, który jest dokumentem potwierdzającym znajomość języka migowego oraz umiejętność porozumiewania się z osobami głuchoniemymi na poziomie zawodowym;
  3. zaświadczenie z Polskiego Związku Głuchych o ukończeniu co najmniej kursu III stopnia języka miganego dla nauczycieli.
 3. Wykonując swoje obowiązki TJM zobowiązany jest do zachowaniapoufności wszelkich spraw osobistych studenta/doktoranta niepełnosprawnego oraz poszanowania jego prywatności.
 4. TJM musi być dyspozycyjny i gwarantować swoją obecność przy studencie/doktorancie niepełnosprawnym w wyznaczonych godzinach.
 5. Pozostałe wymagania stawiane kandydatom na TJM:
  1. sprawność fizyczna;
  2. komunikatywność;
  3. empatia, zrozumienie, szacunek dla studenta/doktoranta niepełnosprawnego oraz chęć niesienia pomocy zgodnie z potrzebami studenta/doktoranta niepełnosprawnego;
  4. wytrwałość, odporność na frustracje, niepowodzenia, solidność i konsekwencja
   w działaniu;
  5. opanowanie;
  6. samodzielność w myśleniu i działaniu.

 

§ 3. Zasady przyznawania usług tłumacza języka migowego

studentom/doktorantom niepełnosprawnym

  1. Do korzystania z usług TJM uprawnieni są studenci/ doktoranci, którzy posiadają orzeczenie właściwego organu o niepełnosprawności lub dokument równoważny.
  2. Podstawą ubiegania się o prawo do korzystania z usług TJM jest złożenie wniosku do pełnomocnika rektora ds. osób niepełnosprawnych, według wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do Regulaminu. Wniosek dostępny jest na stronie internetowej www.niepelnosprawni.po.opole.pl.
  3. Wnioski składa się dwa razy w roku akademickim na początku każdegow następujących terminach:
   1. do dnia 15 października;
   2. do dnia 15 marca.
   3. Student/doktorant, który nie złożył wniosku o przyznanie usługi TJM w terminie określonym w ust. 3, może wystąpić z takim wnioskiem także w trakcie semestru. Jeżeli prawidłowo wypełniony wniosek z wymaganymi dokumentami wpłynął do 10. danego miesiąca, usługę TJM przyznaje się od miesiąca, w którym wpłynął wniosek. Jeżeli wniosek wpłynął po 10. dniu danego miesiąca, usługę TJM przyznaje się od następnego miesiąca. Warunkiem przyznania usługi TJM jest posiadanie wolnych środków na ten cel.
   4. We wniosku student/doktorant określa zakres usług TJM ze wskazaniem dnia tygodnia i miejsca, w którym potrzebuje pomocy oraz oczekiwaną liczbę godzin pomocy. Zaleca się, aby student/doktorant niepełnosprawny we wniosku zaproponował osobę, która będzie pełniła obowiązki jego TJM. Zawarcie umowy ze wskazaną osobą stwarza większe prawdopodobieństwo ich wzajemnego dopasowania, płynnej współpracy i wysokiej efektywności udzielanej pomocy.
   5. Do wniosku należy dołączyć następujące dokumenty:
    1. potwierdzenie faktu i stopnia niepełnosprawności (orzeczenie właściwego organu);
    2. zaświadczenie lekarskie o aktualnym stanie zdrowia;
    3. plan zajęć/dnia wraz z zaznaczeniem, które z zajęć/czynności dnia miałaby obejmować usługa.

Jeżeli do dnia, w którym rozpoczyna się semestr nie będzie ogłoszony plan zajęć, należy go dostarczyć w terminie późniejszym wraz z kartami ewidencji godzin pracy, na podstawie których będzie wystawiany pierwszy rachunek przez TJM.

 1. Pełnomocnik rektora ds. osób niepełnosprawnych opiniujezłożone wnioskiprzeprowadza kwalifikację osób niepełnosprawnych, które wymagają przydzielenia TJM.
 2. W przypadku, gdy student/doktorant niepełnosprawny nie wskazał we wniosku osoby, o której mowa w ust. 5, pełnomocnik rektora ds. osób niepełnosprawnych podejmuje działania mające na celu znalezienie odpowiedniej osoby spośród kandydatów, którzy zgłosili się do pełnienia tej funkcji. Studenci/doktoranci chętni do wykonywania usługi TJM mogą zgłosić swoją kandydaturę do pełnomocnika rektora ds. osób niepełnosprawnych wypełniając zgłoszenie, które stanowi załącznik nr 5 do Regulaminu.
 3. Na podstawie wniosku złożonego przez studenta/doktoranta niepełnosprawnego, pełnomocnik rektora ds. osób niepełnosprawnych określa liczbę godzin pracy TJM oraz zakres jego obowiązków, niezbędny do zagwarantowania studentowi/doktorantowi niepełnosprawnemu uczestnictwa w aktywnościach akademickich wynikających z programu jego studiów oraz potwierdza zabezpieczenie środków finansowych na ten cel w przygotowanym podziale środków na dany rok budżetowy.
 4. Projekt listy studentów/doktorantów, uprawnionych do korzystania z usług TJM, pełnomocnik rektora ds. osób niepełnosprawnych przedkłada Prorektorowi ds. dydaktyki do zatwierdzenia.
 5. Ostateczną decyzję o przyznaniu uprawnienia do korzystania z usług TJM podejmuje Prorektor ds. dydaktyki w ramach puli przeznaczonych na ten cel środków finansowych w danym roku budżetowym z otrzymanej przez Uczelnięz budżetu państwa na zadania związane ze stwarzaniem studentom i doktoratom będącym osobami niepełnosprawnymi warunków do pełnego udziału w procesie kształcenia.
 6. Pełnomocnik rektora ds. osób niepełnosprawnych przekazuje studentom/doktorantom niepełnosprawnym informację o przyznaniu im uprawnienia do korzystania z usługi TJM.
 7. Student/doktorant niepełnosprawny, który nie uzyskał uprawnienia doz usługi TJM ma prawo do złożenia do Prorektora ds. dydaktyki wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy, w terminie 14 dni od dnia otrzymania informacji o odmowie przyznania usługi TJM. Rozstrzygnięcie Prorektora ds. dydaktyki w tej sprawie jest ostateczne.

§ 4. Organizacja usług tłumacza języka migowego

 1. Tłumacz języka migowego zatrudniany jest na podstawie umowy zlecenia, której wzór stanowi załącznik nr 7 do Regulaminu, a jego pracę nadzoruje pełnomocnik rektora ds. osób niepełnosprawnych. TJM składa oświadczenie, którego wzór stanowi załącznik nr 8 do Regulaminu.
 2. Umowa z TJM zawierana jest na okres do końca semestru, w którym został złożony wniosek. Jeżeli student/doktorant niepełnosprawny będzie chciał skorzystać
  z usługi TJM w kolejnym semestrze, zobowiązany jest do złożenia nowego wniosku, zgodnie z § 3 ust. 3-6.
 3. Umowa określa liczbę godzin i zakres świadczonych usług oraz stawkę godzinową za wykonywanie tych usług. Zakres usług oraz liczba godzin pracy uzależnione są od potrzeb określonych przez studenta/doktoranta niepełnosprawnego we wniosku i są każdorazowo ustalane przez pełnomocnika rektora ds. osób niepełnosprawnych.Stawka godzinowa za wykonywanie usług TJM na dany rok akademicki ustalana jest przez Prorektora ds. dydaktyki w terminie do 15 października. Warunkiem wydania decyzji o przyznaniu uprawnienia oraz podpisania umowy z TJM jest przedłożenie przez Pełnomocnika rektora ds. osób niepełnosprawnych do Prorektora ds. dydaktyki podziału i rozliczenia puli środków na ten cel. Pula środków na asystentów i tłumaczy języka migowego w danym roku w ramach dotacji na zadania związane ze stwarzaniem studentom i doktoratom będącym osobami niepełnosprawnymi warunków do pełnego udziału w procesie kształcenia nie może przekroczyć 15 %.
 4. Za wykonanie zlecenia TJM otrzyma wynagrodzenie w zależności od ilości godzin pracy na rzecz studenta/doktoranta niepełnosprawnego, dla którego będzie świadczona usługa.
 5. Student/doktorant niepełnosprawny korzystający z pomocy TJM prowadzi ewidencję godzin usług i zadań realizowanych dla niego przez TJM w karcie ewidencji według wzoru określonego w załączniku nr 6 do Regulaminu.
 6. Obecność studenta/doktoranta wraz z TJM na zajęciach musi byćw karcie ewidencji godzin pracy przez nauczyciela akademickiego prowadzącego zajęcia, a w bibliotece oraz w COS – przez pracownika. W pozostałych przypadkach student/doktorant niepełnosprawny potwierdza realizację zadania własnoręcznym podpisem.
 7. Liczba godzin pracy TJM nie może przekroczyć całkowitej liczby godzin określonych w umowie.
 8. Kartę ewidencji godzin pracy TJM student/doktorant niepełnosprawny przekazuje do pełnomocnika rektora ds. osób niepełnosprawnych do 5. każdego miesiąca, celem jej sprawdzenia i zatwierdzenia.
 9. Podstawą do wypłaty wynagrodzenia jest rachunek, wystawiony przez TJM na podstawie karty ewidencji godzin pracy zatwierdzonej przez pełnomocnika rektora ds. osób niepełnosprawnych.
 10. Rachunek musi być podpisany przez pełnomocnika rektora ds. osób niepełnosprawnych oraz zatwierdzony przez Prorektora ds. dydaktyki.
 11. Wypłata wynagrodzenia dla TJM następuje zgodnie z zasadami obowiązującymi
  w Politechnice Opolskiej.
 12. Pełnomocnik rektora ds. osób niepełnosprawnych ponosi odpowiedzialność za koordynację działań, o których mowa w niniejszym paragrafie.

Do pobrania:

1. Wniosek o przyznanie tłumacza języka migowego 

2. Zgłoszenie na tłumacza języka migowego 

3. Oświadczenie tłumacza języka migowego

 

Ulgi i uprawnienia dla studentów i doktorantów z niepełnosprawnością

  Prorektor ds. dydaktyki

      stypendium specjalne dla osób z niepełnosprawnościami: 

      wysokość przyznanego stypendium jest zróżnicowana i uzleżnioniona od posiadaneog stopnia niepełnosprawności:

 • lekki, umiarkowany oraz znaczny

     Więcej informacji na ten temat znajduje się pod adresem: www.cos.po.opole.pl

 

Biblioteki Politechniki Opolskiej

 • obsługa poza kolejnością,
 • możliwość wypożyczenia 15 książek na okres 6 miesięcy,
 • upoważnienie innej osoby do wypożyczania dokumentów bibliotecznych w jej imieniu.

      Więcej informacji na ten temat znajduje się pod adresem: www.bg.po.opole.pl

Akademickie Biuro Karier

 • pomoc w znalezieniu odpowiedniej oferty praktyki, stażu lub pracy,
 • możliwość wzięcia udziału w szkoleniu bądź warsztatów w zakresie nabycia kompetencji społecznych przydatnych w pracy zawodowej,
 • uczestnictwo w Targach Pracy.

      Więcej informacji na ten temat znajduje się pod adresem: www.abk.po.opole.pl

Erasmus

 • możliwość wyjazdu na studia bądź staż zagranicę.
 • studenci niepełnosprawno otrzymują dodatkowe wsparcie finansowe.

      Więcej informacji na ten temat znajduje się pod adresem: www.dwm.po.opole.pl

Centrum Pomocy Psychologicznej

 • wsparcie w rozwiązywaniu problemów psychologicznych pojawiających się w życiu codziennym i podczas studiowania oraz problemów wynikających z różnego typu uzależnień.

     Więcej informacji na ten temat, w tym dokumenty, znajdują się pod adresem: www.cpp.po.opole.pl