Strona główna

Wsparcie edukacyjne

Wsparcie edukacyjne

Osoby z zaburzeniami psychicznymi w sytuaucjach zagrażających bezpieczeństwu

                                                  Osoby z zaburzeniami psychicznymi w sytuacjach zagrażających bezpieczeństwu

 

Student agresywny słownie

Agresja werbalna może objawiać się pod różnymi postaciami: od zastraszania do słownych gróźb (maile, telefony, listy zs pogrózkami) lub weyzwisk. W kontakcie ze studentem należy:

 • zapobiegać narastaniu jego gniewu
 • dostrzec jego emocje ("słyszę, że jest pan zdenerwowany")
 • ograniczyć stymulację zmysłową
 • wysłuchać go
 • postawić granice - wyrazić brak akcpetacji ( zachowania, nie studenta) w sytuacjach, w których krzyczy, wkracza w sferę intymną
 • obiecać rozmowę, gdy będzie spokojniejszy
 • jeśli zachowanie studenta eskaluje, wezwać służby porządkowe.

  Czytaj więcej...

Osoby z chorobami przewlekłymi ("ukryta niepełnosprawność")

                                                                              Osoby z chorobami przewlekłymi

Przewlekłe choroby to zaburzenia trwające około 3 miesięcy lub dłużej, które wplywają na funkcjonowanie osoby w różnych sferach życia: fizycznej, intelektualnej, psychicznej oraz społecznej. Specyfika chroób przewlekłych wiąże się z utrzymaniem przez osobę określonego trybu życia uwzględniajac również konieczność specyficznmego leczenia.

Do tego typu chorób zalicza się m.in.: alergie, astmę, choroby nerek, choroby serca, cukrzycę, epilepsję czy hemofilię.

Wsparcie edukacyjne:

 • umożliwienie zaliczania materiału w trybie indywidualnym w przypadku gdy sytuacja zdrowotna studenta uniemożliwia regularne uczestnictwo w zajęciach
 • modyfikacja harmonogramu zajęć minimalizująca nieobecnosci związane z planowanym leczeniem
 • wydłużenie okresu rozliczeniowego (np.: oddawania prac pisemnych)  studentowi, który może pracować tylko w krótkich odcinkach czasowych. Przydatna dla niego byłaby pomoc w planowaniu i organizowaniu pracy (np.: konsekwentne rozliczanie ich z obowiązku)
 • podział egzaminmu/zaliczenia na części, jeśli obejmuje jednorazowo zbyt dużą partię materiału dla studenta z trudnościami w uczeniu sie
 • wydłużenie czasu trwania egzaminu/zaliczenia.

 

Epilepsja to stan neurologiczny, charakteryzujący się napadami padaczkowymi pojawiającymi się w przypadku zaburzeń czynności mózgu w postaci wyładowań bioelektrycznych. Napady padaczkowe mogą mieć gwałtowny przebieg lub może wydawać się, że dana osoba znajduje się w transie. 

   Podczas napadów częściowych złożonych, osoba, która jest nimi dotknięta może chodzić lub wykonywać inne ruchy, chociaż w rzeczywistości jest ona nieprzytomna.
   Jeżeli ktoś dostaje ataku padaczki, nic nie można zrobić, aby go powstrzymać. Jeżeli osoba ta przewróciła się, upewnij się, że jej głowa jest bezpieczna i czekaj, aż atak minie.
   Kiedy atak ustąpi, osoba ta może czuć się zdezorientowana i zawstydzona. Spróbuj zapewnić jej odosobnione miejsce, aby mogła się uspokoić.
   Miej świadomość tego, że u niektórych osób napady padaczkowe mogą wywoływać pagery i światło stroboskopowe.

Wskazówki postępowania w przypadku nagłego ataku epilepsji u studenta:

 • zachować spokój
 • usunąć z otoczenia studenta przedmioty mogące stanowić potencjalne zagrożenie dla poszkodowanego (np.: ostre, ciężkie, twarde krzesła, stoliki)
 • zapewnić studentowi droźność dróg oddechowych
 • w razie przedłużającego się napadu, towarzyszących urazów, braku odzyskania przytomności po napadzie oraz w innych sytuacjach, w których nie wiemy co robić, należy wezwać pogotowie ratunkowe.

Czego należy unikać:

 • wkładania jakichkolwiek przedmiotów do ust studenta
 • podawania płynów
 • przytrzymywania siłą studenta powstrzymując jego drgawki.

Po ataku epilepsji:

 • ułożyć studenta w pozycji bocznej ustalonej, co pomoże zabezpieczyć go przed ewentualnym zachłyśnięciem się treścią pokarmową
 • monitorować funkcję oddechową studenta
 • izolować studenta od silnych bodźców sensorycznych (np.: świetlnych, dźwiękowych czy zapachowych).

 Nie każdy rodzaj niepełnosprawności jest widoczny. Pewne osoby mogą prosić cię o coś lub zachowywać się w sposób, który wydaje ci się dziwny. Taka prośba lub zachowanie może mieć związek z niepełnosprawnością tej osoby.

   Na przykład, możesz udzielać komuś na pozór prostych wskazówek słownych, ale osoba ta prosi cię o zapisanie tych informacji. Może mieć ona trudności z przyswajaniem informacji i komunikacja w formie pisemnej jest dla niej łatwiejsza. Albo na pozór zdrowa osoba może poprosić w kolejce o miejsce siedzące, a nie stojące. Osoba ta może odczuwać zmęczenie związane ze swoim stanem zdrowia, na przykład chorobą nowotworową lub może odczuwać skutki zażywania leków. Pomimo, iż ukryta, niepełnosprawność jest w tych przypadkach prawdziwa.
   W miarę możliwości szanuj potrzeby i prośby takiej osoby.

Osoby z problemami emocjonalnymi

                                                                    Osoby z problemami emocjonalnymi

 

Kontakt z osobami z problemami emocjonalnymi może sprawiać trudności. Brak wiedzy na temat specyfiki tych zaburzeń prowadzić może do ignorowania sygnałów o zagrożeniu zdrowia lub życia tej osoby lub do podjęcia działań nieadekwatnych do jego potrzeb.

Student w stanie lęku:

 • niemożność wypoczynku
 • nadmierne i nierealistyczne obawy
 • przyspieszone bicie serca
 • skrócony oddech
 • drżenie rąk lub całego ciała
 • nadmierne pocenie się
 • zawroty głowy
 • nudności
 • uczucie przerażenia i obawa przed utratą kontroli

W kontakcie z nim należy:

 • rozmawiać na osobności
 • pozwolić mu opowiedzieć o swoich odczuciach i myślach związanych z lękiem, to często pomaga zmniejszyć objawy
 • pozostać spokojnym
 • mówić w sposób jasny
 • zapewnić studenta, że potrzebuje profesjonalnej pomocy
 • zapewnić mu spokojne miejsce dopóki objawy nie ustąpią.

Czego należy unikać:

 • kwestionowania irracjonalnych lęków studenta ("to glupie bać się szczurów, one nic panu nie zrobią")
 • minimalizowania usłyszanych od studenta informacji na temat lęku ("mnie martw się, będzie dobrze")
 • zarzucania nadmiarem pomysłów dotyczących rozwiązania jego sytuacji
 • przejmowania odpowiedzialnosci za samopoczucie studenta
 • odczuwania lęku i przerażenia rqazem z nim.

Student zagrożony samobojstwem:

sasmobójhstwa stanowią trzecią najczęstszą przyczynę śmierci studentów. Myśli samobójcze mogą być i często są związane z zaburzeniami psychicznymi (depresją, mieszanymi zaburzeniami lękowo - depresyjnymi, nadużywaniem substacnji psychoaktywnych, chorobą afektywną dwubiegunową). Osoby zagrożone samobójstwem w 80% przypadków sygnalizują otoczeniu swoje plany.

W kontakcie ze studentem zagrożonym samobójstwem należy:

 • wezwać popgotowie ratunkowe i pozostać ze studentem do jego przybycia
 • rozmawiać ze studentem na osobności
 • zachować spokój i stanowczość
 • traktować wyznanie studenta dotyczące myśli samobójczych lub jego próbę samobójczą jako wołanie o pomoc
 • pytać studenta otwarcie o uczucia i plany związane z samobójstwem ("czy myśli pan/pani o popełnioeniu samobojstwa?", "czy ma pan/pani jakiś konkretny plan?").  Osoby wyrażające myśli samobójcze zazwyczaj są ambiwalentne wobec planu samobójstwa i dobrze reagują na okazaną pomoc i zainteresowanie
 • wyrażać swoje zainteresowanie i troskę o studenta, wysłuchać go, wyrazić przekonanie, że potrzebuje profesjonalnej pomocy i zapewnić o chęci pomocy w jej znalezieniu
 • upewnić się, ze student taką opiekę otrzymał
 • poradzić studentowi, gdzie w przyszłości może uzyskać pomoc (Pełnomocnik Rektora ds. Pomocy Psychologicznej, Ośrodek Interwencji Kryzysowej, Telefon Zaufania)
 • wszysztkie groźby samobójcze traktować jako pontecjalnie śmiertelne.

Osoby z zespołem Aspergera

Zespół Aspergera (ZA) to łagodniejsza forma autyzmu.  Specyfika tego schorzenia przejawia się w różnych sferach życia:

 • interakcji społecznych: trudności z nawiązywaniem i utrzymywaniem kontaktów z innymi ludźmi, z rozpoczynianiem rozmowy i umiejętnym jej podtrzymywaniem, z rozpoznawianiem uczuć innych, z adekwatną do danej sytuacji reakcją emocjonalną
 • komunikacji niewerbalnej: niewłaściwy (ograniczony) kontakt wzrokowy, trudności w sferze rozpoznawania mimiki i gestów innych, niewłaściwe jej używanie
 • mowy: trudności w rozumieniu zwrotów idiomatycznych, sarkazmu, ironii, przenośni i pojęć abstrakcyjnych, specyficzny tembr głosu, monotonny, śpiewający, pozbawiony intonacji, używanie zwrotów w sposób powtarzalny i stereotypowy
 • zainteresowań: specyficznych, ograniczonych do jednej dziedziny zainteresowań, mogących czasem dezorganizować funkcjonowanie i realizację codziennych obowiązków i powinności
 • rytuałów: czynności powtarzanych i wykonywanych zawsze w ten sam sposób, w tych samych miejscach lub sytuacjach (nieplanowane wydarzenia lub zmiana planów mogą wpłynąć negatywnie na samopoczucie tych osób)
 • sprawności fizycznej: trudnosci w koordynacji ruchowej, czynnościach manualnych.

Osoby z zespołem Aspergera często mają wyjątkowo dobrą pamięć, lubią szczegółowo badać wąskie obszary wiedzy, potrafią być silnie zmotywowani, niezależni oraz kreatywni.

Wsparcie edukacyjne:

 • zapewnić dłuższy czas na wdrożenie się w funkcjonowanie w nowej sytuacji, w plan i organizację zajęć
 • pomoc w orientacji w terenie (np.: mapy z trasami przejścia między budynkami)
 • stałe i systematyczne miejsca oraz stanowiska pracy z ograniczoną ilością bodźców w postaci hałasu czy ostrego światła
 • przekazywanie jasnych i precyzyjnych instrukcji oraz poleceń do wykonywanych zadań (np.: w formie drukowanej)
 • otrzymywanie pisemnych streszczeń (konspektów lub prezentacji multimedialnych) z najważniejszymi zagadnieniami omawianymi w trakcie zajęć
 • umożliwienie nagrywania treści zajęć na dyktafon
 • w niektórych sytuacjach umożliwienie kontaktu w formie elektornicznej
 • w sytuacjach wskazanych zapewnienie regularnych przerw
 • podział materiału do zaliczenia na części, wyznaczanie partii do nauki, systemtyczne powtarzanie wiadomości
 • wydłużenie czasu na odpowiedź i słowna zachęta do niej (może ona obniżyć lęk u studenta)
 • motywowanie do wysiłku oraz wsparcie w podjętych działaniach.

Osoby z dysleksją

Dysleksję określa się jako specyficzne trudności w czytaniu i pisaniu u osób z prawidłowym rozwojem intelektualnym.Trudności spowodowane są, uwarunkowanymi nieprawidłowym funkcjonowaniem układu nerwowego, zaburzeniami niektórych funkcji poznawczych, motorycznych oraz ich integracji.

W wielu krajach dysleksji nie uznaje się za niepełnosprawność. Jednak włączanie jej do obszarów niepełnosprawności ma swoje uzasadnienie w trudnościach doświadczanych przez osoby z dysleksją. Potrzebują one szczególnych warunków i wsparcia w procesie edukacji. Dyslekcja jest zaburzeniem trwającym przez całe życie.

Wsparcie edukacyjne:

 • odpowiednio wcześniej przed zajęciami udostępnić listy nowych pojęć, tak by studenci mieli wystarczająco dużo czasu na ich przyswojenie i naukę używania w odpowiednim kontekście
 • z odpowednim wyprzedzeniem przekazać konspekt wykładu/ćwiczeń. Student z dysleksją będzie mógł skupić się na treści zajęć, bez konieczności jednoczesnego notowania
 • wykorzystywać materiały dydaktyczne w formie audiowizualnej, np.: telewizyjne materiały dokumentalne lub nagrania video dotyczące danego tematu
 • zadbać by tekst prezentacji wyświetlany podczas zajęć miał czytelny rozmiar czcionki (minimalny rozmiar to 24). Należy ograniczyć ilość informacji zamieszczony na każdym slajdzie do kluczowych punktów
 • zaplanować dyskusję i prezentacje w w małych grupach. Da to studentom możliwość eksperymentowania z nowym słownictwem podczas omawiania swoich pomysłow i opinii
 • mieć świadomość tego, że student z dysleksją często potrzebuje dodatkowego czasu na sformułowanie swoich myśli
 • indywidualnie oceniać prace studentów kładąc nacisk na ich aspekt merytoryczny
 • dopuszczać możliwość popełniania drobnych błędów ortograficznych
 • zachęcać studentów do formułowania pytań, następnie odpowiedzieć na nie, używając prostego języka. Warto także zilustrować poszczególne punkty konkretnymi przykładami
 • zapewnić arkusze z rozwiązaniami, aby studenci mieli możliwość sprawdzenia błędów
 • rozważyć zastosowanie różnych kolorów (np.: kartek) dla różnej tematyki
 • podawać nowe symbole wraz z ich definicją słowną (jasno sprecyzowaną)
 • pozwalać studentom na użycie programów wspierających proces uczenia się (np.: służących do pracy z tekstem)
 • uwzględniać trudności z pisaniem ręcznym przez dłuższy czas. Robienie notatek może okazać się bardzo męczące i stresujące, dlatego warto umożliwić studentowi korzystanie podczas zajęć z laptopa
 • zachęcać studentów do korzystania z notatników i/lub sporządzania list zawierających plany zadań. Może to ich wesprzeć w planowaniu działań i ustalaniu priorytetów zadań.